Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Novozaložená firma a konečný užívateľ výhod

Novozaložená firma a konečný užívateľa výhod (KUV)

Každá novozaložená spoločnosť v súčasnosti, ale aj spoločnosti založené po 01.11.2018 musia už pri zakladaní spoločnosti uvádzať informácie o konečnom užívateľovi výhod (KUV) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obchodnom registri. Oproti spoločnostiam, ktoré boli založené za právnej úpravy platnej a účinnej do 31.10.2018 nevzniká novozaloženým žiadna nová povinnosť. Pri prvozápise spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky sa však rozšírili údaje potrebné pre vykonanie prvozápisu, práve o údaje týkajúce sa zápisu konečného užívateľa výhod (KUV). K tomu boli prispôsobené aj príslušné formuláre Obchodného registra Slovenskej republiky slúžiace na vykonanie prvozápisu spoločností po 01.11.2018.

Tieto formuláre sa rozšírili o údaje potrebné pre vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod (KUV), a to:

- meno a priezvisko,
- rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
- adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
- štátna príslušnosť a
- druh a číslo dokladu totožnosti.

V prípade, že tieto údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) nebudú spolu s ostatnými zákonom stanovenými dokladmi a informáciami, príslušný registrový súd nevykoná prvozápis obchodnej spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky. Nakoľko však ide o odstrániteľný nedostatok podania prvozápisu obchodnej spoločnosti, je možné tieto nedostatky odstrániť dodatočne, oznámiť registrovému súdu údaje potrebné pre zápis konečného užívateľa výhod (KUV) a dosiahnuť tým zápis obchodnej spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky.