Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Nesplnenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod

Nesplnenie povinnosti vykonať zápis KUV Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ustanovil právnu povinnosť drvivej väčšine právnických osôb vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra.

Keďže sa jedná o právnu povinnosť, v prípade, ak ju povinná osoba nesplní, dopustí sa porušenia zákona. Zákon v takomto prípade upravuje aj sankciu v prípade, ak povinná osoba nevykoná zápis konečného užívateľa výhod (KUV) v zákonom stanovenom čase do obchodného registra. Obchodné spoločnosti, najmä tie menšie, často nedisponujú takým personálnym zázemím, aby boli schopné reflektovať všetky zmeny v zákone, ktoré nastanú, a tak sa poľahky môžu ocitnúť v situácii, že zákonnú povinnosť nesplnia.

Podľa zákona platí zásada, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, pretože zákonodarca zverejňuje zákony v zbierke zákonov a umožňuje všetkým, aby sa s jeho obsahom oboznámili ešte predtým, než nastane jeho účinnosť.

Pozornosť obchodných spoločností je venovaná najmä obchodným aktivitám a iným administratívnym povinnostiam, avšak ani táto skutočnosť nikoho neospravedlní v prípade, ak povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) nesplní v zákonom stanovenom čase.

Konkrétne sa jedná o zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý ustanovuje, čo všetko je potrebné do obchodného registra zapísať a akým spôsobom. Právne tento zákon ustanovuje aj sankciu, a to v § 11 ods. 1 tohto zákona, podľa ktorého

Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť

a) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom,

b) predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom,

c) ustanovenú podľa osobitného predpisu

Ako teda vyplýva z vyššie uvedeného, nesplnenie tejto povinnosti, teda povinnosti vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV), môže spoločnosť stáť až 3.310,- €.

Nehovoriac o tom, že na splnenie tejto povinnosti má dohliadať najmä štatutárny orgán, ktorý môže tiež niesť zodpovednosť za spôsobenú škodu. Inak povedané, právnická osoba, teda spoločnosť, si môže od štatutárneho orgánu, napr. konateľa, uplatňovať nárok na náhradu spôsobenej škody, ktorú spôsobil spoločnosti tým, že zanedbal svoju povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV).

Spoločnosť tak môže ušetriť nemalé peniaze tým, že zabezpečí zápis konečného užívateľa výhod (KUV) v obchodnom registri, či už vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom odborníkov.