Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) pri spoločnostiach zapísaných do OR SR do 31.10.2018

Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri upravuje lehotu na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona pre spoločnosti, ktoré boli v Obchodnom registri Slovenskej republiky zapísané pred účinnosťou novely vzťahujúcej sa na konečných užívateľov výhod (KUV). Ide o spoločnosti zapísané do Obchodného registra Slovenskej republiky do 31.10.2018.

Podľa ustanovenia § 15e zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV) podľa § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018.

Vyššie citované ustanovenie zákona o obchodnom registri upravuje lehotu na zápis konečných užívateľov výhod (KUV) v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri pevným dátumom, a to do 31.12.2019. Táto lehota je konečná, nakoľko ju nie je možné žiadnym spôsobom na žiadosť právnickej osoby predlžovať. K úprave tejto lehoty by mohlo dôjsť iba novelou zákona, avšak s ohľadom na dĺžku lehoty na vykonanie zmien a zosúladenie zápisu spoločnosti v Obchodnom registri Slovenskej republiky nie je možné očakávať, že by zákonodarca túto lehotu menil novelou zákona a predlžoval ju. Z pohľadu aktuálnej právnej úpravy je teda potrebné lehotu na zápis konečného užívateľa výhod (KUV) stanoviť na 31.12.2019.

V prípade, že by štatutárny zástupca spoločnosti porušil povinnosť spočívajúcu v zápise konečného užívateľa výhod (KUV) do Obchodného registra Slovenskej republiky v súlade s novelou zákona o obchodnom registri, a tieto povinnosti by si nesplnil v zákonnej lehote, mohla by mu byť uložená pokuta podľa ustanovenia § 11 zákona o obchodnom registri. Podľa tohto ustanovenia je možné fyzickej osobe zapísanej v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ale i fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby uložiť pokutu do výšky 3.310,- €, a to za porušenie povinnosti návrh na zmenu zapísaných údajov spoločnosti (kde je možné zaradiť aj povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (KUV)).