Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Kto má povinnosť urobiť zápis konečného užívateľa výhod (KUV)

Konečný užívateľ výhod (KUV) je v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, definovaný každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; Následne toto ustanovenie vymedzuje demonštratívne (teda príkladmo) koho možno medzi konečných užívateľov výhod (KUV) zaradiť. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu uvádza aj na koho sa povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) vzťahuje.

Ustanovenia o konečnom užívateľovi výhod (KUV) sa vťahujú na každú právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy, emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity. Jedná sa teda najmä o obchodné spoločnosti bez ohľadu na ich právnu formu, či výšku imania.

Tieto subjekty sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod (KUV) a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) v rozsahu, v ktorom to ustanovuje zákon, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod (KUV) a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod (KUV).

Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy teda právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to v ústrednej správe, v územnej samospráve, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.

V súvislosti s povinnosťou vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra je potrebné uviesť, že tieto údaje sa zapisujú do tzv. neverejnej časti obchodného registra, preto údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú prístupné verejnosti. Tieto údaje však môžu byť sprístupnené štátnym orgánom, napr. orgánom činným v trestnom konaní, súdu, daňovému úradu, NBÚ či NBS.

Keďže právnická osoba koná vždy prostredníctvom nejakej fyzickej osoby – štatutárneho orgánu, aj v prípade zápisu konečného užívateľ výhod (KUV), je potrebné, aby tento zápis v mene spoločnosti vykonala osoba oprávnená za spoločnosť konať, teda štatutárny orgán predpokladaný Obchodným zákonníkom, či iným predpisom, ktorý upravuje konanie v mene spoločnosti. Samozrejme nie je vylúčené ani to, ak sa spoločnosť, resp. štatutárny orgán rozhodne prenechať túto administratívnu povinnosť na profesionálov, ktorý zabezpečia správny a úplný zápis konečného užívateľ výhod (KUV). V takom prípade je potrebné splnomocniť napr. advokáta, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby a garantuje odborné a kvalitné zabezpečenie tejto agendy.