Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Existujúca firma a konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod (KUV) je upravený v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon, ako aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri boli novelizované zákonom č. 52/2018, ktorý s účinnosťou od 01.novembra 2018 zaviedol povinnosť právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora do obchodného registra zapisovať do obchodného registra aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV), a to v rozsahu

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť
  • druh a číslo dokladu totožnosti
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod (KUV) podľa osobitného predpisu.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) sa vzťahuje nielen na novozaložené spoločnosti, ale aj na spoločnosti, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri SR.

Aj existujúce spoločnosti tak majú povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra, a to v zákonom stanovenej lehote, v opačnom prípade im hrozí sankcia v podobe pokuty, ako ju predpokladá zákon o obchodnom registri.

Pre tieto účely bol vytvorený aj osobitný zmenový formulár pre zápis do obchodného registra, prostredníctvom ktorého je možné vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra.

Vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) by mali zabezpečiť štatutárne orgány danej spoločnosti, prípadne sa môžu obrátiť na profesionála – advokáta.