Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Konečný užívateľ výhod - čo to je

Konečný užívateľ výhod definuje ustanovenie § 6a zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého je možné vyvodiť viaceré alternatívy pozitívneho vymedzenia osoby, ktorá sa v zmysle tohto zákonného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod.

Základnou definíciou konečného užívateľa výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Zákon ďalej demonštratívne uvádza, kto je konečným užívateľom výhod ak ide o právnické osoby, ktoré nie sú združením majetku, a ani emitentom cenných papierov, o fyzické osoby – podnikateľov a združenia majetku.

Ako príklad je možné uviesť zákonné vymenované osoby v prípade právnických osôb, ktoré sú združením majetku alebo emitentom cenných papierov (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť), a ktoré sa v súlade so zákonom považujú za konečných užívateľov výhod:

  • fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech právnickej osoby najmenej vo výške 25 % z podnikateľskej alebo inej činnosti tejto právnickej osoby,
  • fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, odvolať alebo inak rozhodovať o ustanovení štatutárneho orgánu, riadiaceho orgán alebo iných orgánov spoločnosti zriadených v súlade s príslušnými ustanoveniami právneho predpisu,
  • fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na základnom imaní právnickej osoby (berie sa do úvahy súčet všetkých podielov takejto fyzickej osoby),
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom (zákon bližšie nedefinuje o aký spôsob ovládania spoločnosti by sa malo jednať).

V prípade, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona, sú konečným užívateľom výhod členovia vrcholového manažmentu. Za členov vrcholového manažmentu považuje zákon štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Rovnako môže byť v súlade so zákonom konečným užívateľom výhod taká fyzická osoba, ktorá síce sama nespĺňa kritéria podľa ustanovenia § 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.