Zápiskonečného užívateľa výhod do registra za 49 EUR

Ako zapísať konečného užívateľa výhod (KUV)

Povinnosť pre právnické osoby zapísať do jednotlivých registrov, v ktorých sú evidované ich konečného užívateľa výhod, vstúpila do účinnosti prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. od 1.11.2018. Táto povinnosť sa týka rovnako tak podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri, ako aj neziskového sektora (napr. neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy). Jednotlivé registre právnických osôb, do ktorých sa údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) zapisujú, majú slúžiť ako zdrojové registre (tzv. „zberný dvor“) pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedený podľa zákona č. 272/2015 Z. z.

Tento register je vedený za účelom transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovávania informácií o konečnom užívateľovi výhod (KUV) v centrálnom registri. Údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV), ktoré sú zapísané do obchodného registra, ako údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV), ktoré sú zapísané v iných registroch právnických osôb sa nezverejňujú a nepodliehajú súdnym a správnym poplatkom.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) je možné zapísať dvoma spôsobmi – elektronicky, alebo listinnou formou. Formuláre potrebné na zapísanie konečného užívateľa výhod (KUV) sú dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky. V oboch prípadoch je po vypísaní formuláru potrebné adresovať formulár príslušnému okresnému súdu – obchodnému registru.

Pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (KUV) v rozsahu:

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod (KUV) podľa osobitného predpisu.

Okrem splnenia si povinnosti zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV) do obchodného registra, je rovnako potrebné splniť si povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Teda splnenie povinnosti zapísať údaje do obchodného registra nenahrádza povinnosti vykonať zápis konečného užívateľa výhod (KUV) partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Pre subjekty, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať, resp. podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod (KUV). Novo zapisované subjekty sa už zapisujú už s údajmi o konečných užívateľoch výhod (KUV).

Za nesplnenie povinnosti zapísať končeného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra, resp. uvedenie nepravdivých údajov môže registrový súd uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur.